Прием слад завършен VІІ клас и основно образование

 ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА

2017/2018 ГОДИНА СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 11/28.03.2005 Г.

І. СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС

1.Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите-05-10.05.17 г.вкл.

2.Обявяване на списъци с разпределението на учениците в училища и зали за полагане на

изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за

полагане на изпити за проверка на способностите - до 12.05.2017 г.вкл.

3. Провеждане на тестове по БЕЛ-19.05.2017 г.;  по математика - 22.05.2017 г.

4.Обявяване на резултатите на тестовете - до 05.06.2017 г.вкл.

5. Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

- изобразително изкуство - 02.06.2017 г.

- музика - 05.06.2017 г.

- хореография - 06.06.2017 г.

- спорт - 31.05-01.06.2017 г.

6. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите- до 09.06.2017 г.вкл.

7. Получаване на служебни бележки с оценките от приемните изпити- 12.06.-13.06.2017 г.вкл.

8.Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 11/28.03.2005 г.

Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема-16-22.06.2017 г.вкл.

9. Обявяване на списъците с приетите ученици на І етап на класиране-до 27.06.2017 г.вкл.

10.Записване на приетите ученици на І етап на класиране или подаване на заявление за

участие във ІІ етап на класиране-28.06.-30.06.2017 г.вкл.

11.Обявяване на списъците с приетите ученици на ІІ етап на класиране-до 04.07.2017 г.вкл.

12. Записване на приетите ученици на ІІ етап на класиране-05-07.07.20167г.вкл.

13.Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след ІІ етап- 10.07.2017 г.

14.Подаване на документи за участие в ІІІ етап на класиране-11-13.07.2017 г.вкл.

15.Обявяване на списъците с приетите ученици на ІІІ етап на класиране- до 17.07.2017 г.вкл.

16.Записване на приетите ученици на ІІІ етап на класиране-18-19.07.2017 г.вкл.

17.Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след ІІІ етап- 21.07.17 г.

18.Попълване на незаетите места след ІІІ етап на класиране и записване-определя се от

директора до 04.09.2017 г.вкл.

19.Утвърждаване на осъществения държавен план-прием-до 11.09.2017 г.вкл.

 

 ІІ. СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Подаване на заявление за полагане на приемни изпити - 05-10.05.2017 г.вкл.

2. Обявяване на списъците с разпределението на учениците по училища и зали. Писмено уведомяване

на учениците за допускането им за полагане на приемни изпити-до 12.05.2017 г.вкл.

3. Провеждане на приемни изпити:

- за проверка на способностите по изобразително изкуство-13.06.2017 г.

- за проверка на способностите по хореография-14.06.2017 г.

- за проверка на способностите по музика - 16.06.2017 г.

- за проверка на способностите по спорт- 13-16.06.2017 г.

4. Обявяване на оценките от приемните изпити- до 30.06.2017 г.вкл.

5. Получаване на служебни бележки с оценките от приемните изпити-03.07-21.07.2017 г.вкл.

6.Подаване на документи за участие на І етап на класиране-03-05.07.2017 г.вкл.

7. Обявяване на списъците на класираните ученици на І етап - до 06.07.2017 г.вкл.

8.Записване на приетите ученици на І етап на класиране-07.07.2017 г.

9.Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след І етап на класиране-10.07.2017 г.

10.Подаване на документи за участие на ІІ етап на класиране-11.07.2017 г.

11.Обявяване на списъците с приетите ученици на ІІ етап на класиране-до 13.07.2017 г.вкл.

12.Записване на приетите ученици на ІІ етап на класиране-14.07.2017 г.

13.Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след ІІ етап на класиране-до 18.07.2017 г.вкл.

14.Подаване на документи за участие на ІІІ етап на класиране-19.07.2017 г.

15.Обявяване на списъците с приетите ученици на ІІІ етап на класиране-20.07.2017 г.

16.Записване на приетите ученици на ІІІ етап на класиране-21.07.2017 г.

17.Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след ІІІ етап-до 26.07.2017 г.вкл.

18.Попълване на незаетите места след ІІІ етап на класиране и записване-определя се от директора

до 04.09.2017 г.вкл.

19.Утвърждаване на осъществения държавен план-прием- до 11.09.2017 г.вкл.