Графици

График за провеждане на контролни работи в начален етап

График за провеждане на контролни и класни работи в прогимназиален етап

График за приемно време на учителите

График на консултациите на учителите

График на часовете по БДП

График за провеждане на часовете по гражданска защита

График за посещение на учениците в логопедичен кабинет

График на групата за допълнителна подкрепа на училищния психолог

График на работата на ресурсния учител

График на дежурните учители

График за провеждане на ФУЧ/СИП

График за провеждане на втория час на класа