Новини

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към касовото изпълнение на бюджета на ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ” от 01.01.2016г. до 31.12.2016год.  І. ПРИХОДНА ЧАСТ За  финансовата 2016 година като ...
УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО ОСМИ КЛАС НА ОУ"НЕОФИТ РИЛСКИ" ГР.ДУПНИЦА ЩЕ БЪДАТ  В ГРИПНА ВАКАНЦИЯ ДО 10.01.2017 ГОДИНА ВКЛ. УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЩЕ БЪДАТ ПОДНОВЕНИ НА 11.01.2017 ...

Бюджет 2016 - отчет

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към касовото изпълнение на бюджета

на ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ” от 01.01.2016г. до 31.12.2016год.

 І. ПРИХОДНА ЧАСТ

За  финансовата 2016 година като приход в бюджета на ОУ „Неофит Рилски” са постъпили  вътрешни трансфери от Община Дупница на сума  в размер на 1 196 751 лв. От тях:

-         Редовна субсидия  - 1 196 751 лв. – в т.ч. преходен остатък от 2015г. –        110 623лв.

Банковата наличност към 31.12.2016г. е 73 437 лв., в т.ч. 13 106 лв.

средства за разпореждане – трансфер за СЕС – аванс по проект BG05M2OP001-2.004-0004 /Твоят час/-фаза I -10 189лв. и целеви средства, както следва:

-         за ученическа закуска – 6286.79лв.

-         за материално-техическа база  - 2424,76лв.

-         за подкрепяща среда на деца/СОП/- 6055,60лв.

-         за пътни разходи за учители – 14,62лв.

-         за пътни разходи за ученици – 0,00лв.

-         за квалификация на учителите – 548,34лв.

 

 

ІІ. РАЗХОДНА ЧАСТ

 

Разходите по бюджета на ОУ „Неофит Рилски” към 31.12.2016г. възлизат на   1 133503 лв.

  1. Най-голям относителен дял в общия размер на разходите заемат тези за работни заплати и свързаните с тях осигурителни вноски в размер на      924771 лв., което представлява 81% от общите разходи.
  2. Общия размер на издръжката е  208 732 лв., което представлява 19% от общите разходи.

Приоритетни разходи в издръжката на училището  са:

-         Разходите за вода, горива и енергия -  57 978 лв.,в това число са разплатени задължения за гориво от 2015г. в размер на 14 748 лв;

-         Разходите за храна /ученическа закуска и обяд/ –23 373 лв.;

-         Разходи за външни услуги – 33 799 лв;

-         Разходи за облекло – 6 300 лв;

-         Разходи за материали – 11 946 лв.;

-         Разходи за придобиване на ДМА – 44 285лв;

-         Други разходи – 31 051 лв.

Разходите по пълна бюджетна класификация са представени в приложения към настоящата записка касов отчет.

В края  на отчетния период училището няма преразход в издръжката си.

 ІІІ.ЧАСТ

 Д А Р Е Н И Я

 За отчетният период в ОУ „Неофит Рилски”  са направени следните дарения:

- от „ЕСОВ-АНЕС“СД - в размер на 400,00лв,с които са закупени мултифункционално устройство и канцеларски материали;

- от издателство „Просвета-София“ АД –  проектор мултимедия на стойност 572,00лв и копирна хартия и химикали на стойност 200,00 лв;

- от издателска къща „Анубис“ – дарение в размер на 125,00лв.

- от „Фишари Трейдинг“ООД- дарение на кафе машина на стойност 154,00лв.